Priester Pradip

13B Licht leven liefde

Bij de dertiende zondag door het jaar B

Licht, leven en liefde; het zijn de kernwoorden uit het hele bijbelse verhaal, van begin tot einde. Het zijn ook de sleutels om de bijbel en dus ook ons geloof goed te begrijpen. God schiep het licht en een wereld met levende wezens en met mensen die elkaar liefde kunnen geven. Wat de dood en zijn trawanten deze wereld ook aandoen, dat zal niet blijven duren, leert de bijbel, zegt ons geloof, in de lichtstad van de nieuwe wereld zal liefde volop zijn, daar kan geen dood ons deren, daar kan het duister niet aan. Deze hoop op en dat geloof in licht, leven en liefde lijkt soms zo veraf te staan van onze dagdagelijkse werkelijkheid. Sommigen spotten en smalen over ons naïeve geloof, “Dood is toch dood?” “Waarom geloven in eeuwig leven?” Deze opmerkingen zijn niet modern, maar van alle tijden. Ook Jezus heeft moeten opboksen tegen al dat ongeloof, het onbegrip, de angst, het gebrek aan vertrouwen.

Om duidelijk te maken dat het leven sterker is dan de dood was Jezus genoodzaakt om de kracht van de verrijzenis te tonen bij o.a. de opwekking van zijn beste vriend Lazarus, de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn. De omstaanders stonden telkens stom van verbazing, voor sommigen bleef het daarbij, maar enkelen kwamen tot geloof en diep vertrouwen: “Heer, U hebt woorden van eeuwig leven!” “Waarlijk, Hij is de Zoon van God!”

Jezus gaf aan zijn tijdgenoten af en toe een vooruitblik van hoe die nieuwe wereld er zou uitzien. Hij toonde dat niet alleen door het opwekken van doden, maar ook door de talrijke genezingen, door zijn wijze van vergeven en mensen weer volop te doen leven. Door licht te brengen aan hen die in schaduw en dood verkeerden, door liefde te zijn voor hen die van liefde verstoken werden, door woorden van leven en bevrijding te spreken. De Jezusbeweging is een tegenbeweging, wij spreken een andere taal, wij blijven hopen en geloven, onbevreesd leven wij dit leven tot de dood en weten en vertrouwen dat ons daar meer en nieuw leven wacht.

Als leden van deze Jezusbeweging heulen wij niet mee met de gangbare meningen van ‘dood is dood, eerst zien en dan geloven, wat heeft het voor zin, leef voor jezelf…’ al deze meningen horen niet thuis in het Jezusgeloof! Hier spreken we de woorden uit van vertrouwen: leven is sterker dan de dood, geloven in de kracht van de liefde maakt ons leven zinvoller, we delen in het leven alles met elkaar, want we zijn niet voor onszelf op deze wereld geplaatst.

Laten wij als volgelingen van Jezus niet bang zijn en blijven geloven in de kracht van het leven: “Lechaïm” Op het leven!