Priester Pradip

Wegbereider

Bij de 2e zondag van de advent, jaar C

Alle profeten tot en met Johannes de Doper waren wegbereiders,
zij hebben het pad geëffend voor de komst van Jezus, de Zoon van God.
In het Van Dale-woordenboek lezen we bij het woord wegbereider deze betekenis: een wegbereider is iemand
die de mensen ontvankelijk maakt voor iets.

Wegbereiders zijn zelf ontvankelijk voor dat iets wat ze willen doorgeven.
Bijbelse wegbereiders zijn vol van het woord van God,
van de opdracht die hen is meegegeven.

Denken we maar aan Mozes die door God als bevrijder
naar zijn volk gezonden werd.
Hij was de wegbereider doorheen de woestijn
die met slechts de belofte van een nieuw land, ervoor gegaan is,
maar dat beloofde land niet zelf is binnengegaan.

Denken we aan de woorden van de profeet Baruch uit de eerste lezing:
“Te voet gingen ze bij je vandaan, meegevoerd door de vijand,
maar vorstelijk is hun intocht, nu God hen bij je terugbrengt.
Hij gebood elke hoge berg en iedere aloude heuvel
hun hoogte te slechten, en elk ravijn zich te vullen,
opdat de aarde geëffend zou worden
en Israël, door Gods macht, met vaste tred kan gaan.”
De profeet houdt er de moed in voor het volk in ballingschap,
ooit komt het goed en kan het volk terugkeren,
bijna als op een snelweg richting de stad van vrede,
Jeruzalem, stad van God.

Johannes de Doper sluit het rijtje af van alle profeten voor hem
die de komst van de Messias voorspelden.
Johannes, de zoon van Zacharias wordt geroepen
om in de woestijn een roepende stem te zijn
en de weg van de Heer gereed te maken,
door die weg recht te trekken, de kloven te dichten
en putten en bubbels weg te werken.
Gods belofte is: al wat leeft zal zien hoe Hij redding brengt.

De profeet is een ondergeschikte,
hij maakt zich klein om alle licht te doen schijnen op wie hij aankondigt, namelijk de Messias, de langverwachte.
In de islam kent men de takbir, de Arabische zinsnede:
Allahoe akbar, God is groot!
In de Sjahada, de geloofsbelijdenis, klinkt het zo:
‘Er is geen god dan alleen God en Mohammed is zijn profeet.”
Mohammed is de gezant, de profeet die in dienst stond
van de Godsopenbaringen.
De betekenis van zijn naam gaat terug op hammid, prijzen.
Mohammed is enerzijds de geprezene,
maar ook diegene die prijst, lof brengt aan Allah.
Een wegbereider is iemand
die de mensen ontvankelijk maakt voor iets.

Mochten ook wij zulke profeten zijn,
mensen vol van Gods belofte
en ons daaraan ondergeschikt maken,
dat wij ons klein maken omdat God groot is.

Wij mogen als adventsmensen
vol zijn van geloof, hoop en liefde
en de weg bereiden naar een betere en mooiere toekomst.
Wij mogen ons met wie wij zijn, inzetten
ten dienste van wat nog komen gaat,
een nieuwe wereld.
Laten we daar allen de wegbereiders toe zijn.