Priester Pradip

Doopviering met als thema ‘Bron van leven’
Doopviering met als thema ‘handen’

Doopviering met als thema ‘Bron van leven’

Openingsgebed (samen)
God, bron van alle leven, U bent voor ons kracht en liefde. Vandaag vragen wij U het leven van ‘N’ te zegenen. Wij willen ‘N’ al onze liefde geven en dragen ons leven lang. Amen.

We noemen je bij je naam (uit Psalm 139)
Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. God, ik wil dat u alles van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt, en leid me op de weg die u wijst.
(Ouders)
Voor jou hebben we een mooie naam gezocht: ‘N’, met deze naam mag jij door het leven gaan. Jouw naam staat voortaan gegrift in ons hart.

We zegenen je met Gods naam
Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar Gods beschermende aanwezigheid. Het is geloven in al het goede dat in mensen is, het is al het positieve bevestigen met het kruisteken, dat een plusteken is en dus Gods zegen wil toevoegen.

Evangelie (Matteüs 19, 13-14)
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’

We beloven jou alle goeds
Beste ouders, beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor jullie kind? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ op te voeden in de geest van het evangelie? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ te beschermen tegen al wat kwaad is en ‘N’ te vertellen over God die liefde is? Ja, dat beloven wij.

Peter en meter, jullie zullen dit kind op een gelovige wijze met raad en daad bijstaan. Willen jullie deze opdracht aanvaarden? Ja, dat willen wij.

We houden je de handen boven het hoofd (samen)
God, bron van leven, wij willen ‘N’, met liefde omringen, een huis van geborgenheid bieden en beschermen tegen de stormen van het leven. Wij vragen U, draag zorg voor ‘N’. Amen.

We wensen jou alle goeds (lichtritus)

We bidden voor jou
Wij bidden om veel liefde in het leven van ‘N’, niet dat hij/zij alleen veel liefde zou krijgen, maar op zijn/haar tijd zelf veel liefde zou geven, uit dankbaarheid om alles wat het leven te bieden heeft. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden dat jij, ‘N’, leven brengt overal waar je zal komen, zoals een rivier vanuit de bron leven geeft aan het land. Dat er veel schoonheid op je weg mag liggen en dat je daarbij telkens de verwondering bewaart. Dat er genoeg licht is in jou om de schaduw toe te laten. Dat jij op een dag zelf mag weten en ervaren dat God jouw naam heeft geschreven in de palm van zijn hand. Laten wij bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Wij bidden om veel geluk en vreugde, dat vele goede wegen zich openen voor ‘N’, dat het hem/haar voor de wind mag gaan, dat de zon warm op zijn/haar gezicht mag stralen, de regen zacht op zijn/haar huid mag vallen, dat God hem/haar dragen zou in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

We geloven in de liefde (samen)
Wij geloven in God die liefde is, de hartklop van ons bestaan. Wij geloven dat God de wereld aan ons heeft toevertrouwd. Wij geloven in Jezus, in Hem is Gods liefde volledig zichtbaar geworden. Jezus heeft ons getoond waartoe liefde in staat is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig als de levende geliefde. Wij geloven in Jezus’ Geest die ons tot naastenliefde roept. Wij geloven dat God ons nabij is, nu en over alle grenzen heen.

We dopen je met water van leven
Water is bron van levenskracht en groei. Het is het beeld van Gods kracht die ons bijstaat in de vaak dorre woestijn van het leven. Als we ‘N’ dopen dan drukken we uit dat we willen dat God in ‘N’ tot een bron van leven wordt. Door deze doop wordt ‘N’ opgenomen in onze gemeenschap en in de liefde van God. Namens allen die van je houden, ‘N’, doop ik je in de naam van de Vader, die zegt ‘Ik zal er altijd voor jou zijn’, in de naam van de Zoon, die ons leert elkaar lief te hebben, en in de naam van de heilige Geest, die deze wereld kan vernieuwen.

We zalven je in Jezus’ naam
Ik zegen je groeiende ogen, opdat je er veel mensen mee mag graag zien en dat je er verwonderd mee mag rondkijken. Ik zegen je groeiende oren, opdat je er veel lieve woorden mee mag horen. Ik zegen je groeiende mond, opdat je er lief en teder mee mag zijn en dat je er woorden van bemoediging, troost en hulp mee mag spreken. Ik zegen je groeiende handen, opdat je er meer mee zou strelen dan slaan, dat je er mee mag werken ten goede. Ik zegen je groeiende voeten, dat je er mee je eigen weg zou vinden doorheen het leven.

We ontsteken jouw doopkaars
‘Leef als kinderen van het licht’ (Efeziërs 5,8)

Onzevader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Weesgegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Dit zegt God tot ieder van ons
Ik heb je aangesproken bij je naam. Ik heb je nodig. Ik laat je niet alleen. Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen. Ik heb je mond nodig om woorden van goedheid te spreken, om het verhaal van mijn liefde verder te vertellen. Ik heb je ogen nodig om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht. Ik heb je voeten nodig om de eerste stap te zetten naar een nieuwe wereld. Ik heb je nodig. Ga met mij mee. Ik zal jou tot zegen en sterkte zijn, opdat je zelf een zegen zou zijn voor elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

(Bijbelfragmenten uit de Bijbel in Gewone Taal, 2014)

Doopviering met als thema ‘handen’

Inleiding

‘N’, jij bent welkom in ons midden, welkom in het huis van God. Uit dankbaarheid om het wonder van jouw leven willen wij God danken, die de bron van alle leven is, en beloven in woorden en gebaren dat wij jou willen dopen en dragen in onze liefde.

Openingsgebed (samen)

God, bron van alle leven, U bent voor ons kracht en liefde. Vandaag vragen wij U het leven van ‘N’ te zegenen. Wij willen ‘N’ al onze liefde geven en dragen ons leven lang. Amen.

Handen om je naam te schrijven

God heeft ons bij de naam geroepen, hij draagt ons vanaf onze geboorte, hij draagt ons tot op onze oude dag. God is altijd met ons, hij kan ons niet vergeten want onze namen staan gegrift in zijn handpalm.

(Ouders) Voor jou hebben we een mooie naam gezocht: ‘N’, met deze naam mag jij door het leven gaan. Jouw naam staat voortaan gegrift in ons hart.

Handen om te zegenen met Gods naam

Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar Gods beschermende aanwezigheid. Het is geloven in al het goede dat in mensen is, het is positieve bevestigen met het kruisteken, dat een plusteken is en dus Gods zegen wil toevoegen.

De kleine en grote hand

Zei de kleine hand tot de grote hand: “Hé, grote hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik geborgen. Ik voel je wanneer ik wakker word, en jij dan bij me bent. Wanneer ik honger heb en jij me voedt. Wanneer jij helpt als ik een toren bouw. Wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet. Wanneer ik bij je komt als ik bang ben. Kom, blijf bij me en hou me vast!”

Zei de grote hand tot de kleine: “Hé, kleine hand, ik heb je nodig, want je hebt me gegrepen. Dat voel ik, als ik voor jou mag werken. Als ik speel en lach en dol met jou. Als ik met jou kleine wonderbare dingen nieuw ontdek. Als ik je warmte voel en van je hou. En als ik merk hoe ik met jou weer bidden en danken kan. Kom, blijf bij me en hou me vast!”

Doopbeloften

Beste ouders, beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor jullie kind? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ op te voeden in de geest van het evangelie? Ja, dat beloven wij.

Beloven jullie ‘N’ te beschermen tegen al wat kwaad is en ‘N’ te vertellen over God die liefde is? Ja, dat beloven wij.

Peter en meter, jullie zullen dit kind op een gelovige wijze met raad en daad bijstaan. Willen jullie deze opdracht aanvaarden? Ja, dat willen wij.

Handen om te beschermen 

(Matteüs 19,13-14)

De mensen brachten kinderen bij Jezus, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

(samen)

God, bron van leven, wij willen ‘N’, met liefde omringen, een huis van geborgenheid bieden en beschermen tegen de stormen van het leven. Wij vragen U, draag zorg voor ‘N’. Amen.

Voorbede

Wij bidden om veel liefde in het leven van ‘N’, niet dat hij/zij alleen veel liefde zou krijgen, maar op zijn/haar tijd zelf veel liefde zou geven, uit dankbaarheid om alles wat het leven te bieden heeft. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden in deze viering van het nieuwe leven dat wij blijvend verwonderd zouden zijn om de vele alledaagse dingen die ons leven mooi maken. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden om veel geluk en vreugde, dat vele goede wegen zich openen voor ‘N’, dat het hem/haar voor de wind mag gaan, dat de zon warm op zijn/haar gezicht mag stralen, de regen zacht op zijn/haar huid mag vallen, dat God hem/haar dragen zou in de palm van zijn hand. Laten wij bidden. Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Geloofsbelijdenis (samen)

Wij geloven in God die als een vader en een moeder is, de hartklop van ons bestaan. Hij heeft de wereld aan ons toevertrouwd. Wij geloven in Jezus,  in Hem is Gods liefde volledig zichtbaar geworden. Jezus heeft ons getoond waartoe liefde in staat is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig als de levende geliefde. Wij geloven in Jezus’ Geest die ons tot naastenliefde roept. Wij geloven dat God ons nabij is, nu en over alle grenzen heen.

Handen om te dopen in Gods naam

Water is bron van levenskracht en groei. Het is het beeld van Gods kracht die ons bijstaat in de vaak dorre woestijn van het leven. Als we ‘N’ dopen dan drukken we uit dat we willen dat God in ‘N’ tot een bron van leven wordt. Namens allen die van je houden, ‘N’, doop ik je in de naam van de Vader, die zegt ‘Ik zal er altijd voor jou zijn’, in de naam van de Zoon, die ons leert elkaar lief te hebben, en in de naam van de heilige Geest die deze wereld kan vernieuwen.

Handen om te zalven in Jezus’ naam

Ik zegen je groeiende ogen, opdat je er veel mensen mee mag graag zien en dat je er verwonderd mee mag rondkijken. Ik zegen je groeiende oren, opdat je er veel lieve woorden mee mag horen, de geluiden uit de natuur, de muziek, maar ook de vele vragen die mensen je zullen stellen. Ik zegen je groeiende mond, opdat je er lief en teder mee mag zijn en dat je er woorden van bemoediging, troost en hulp mee mag spreken. Ik zegen je groeiende handen, opdat je er meer mee zou strelen dan slaan, dat je er mee mag werken ten goede. Ik zegen je groeiende voeten, dat je er mee je eigen weg zou vinden.

Handen om licht door te geven (samen)

God, bron van leven, licht en vuur, geef ons de kracht en het geduld om een licht te zijn voor ‘N’, een lichtje, een wegwijzer in deze soms duistere wereld, als sterren in de nacht voor de kleine reiziger op zoek naar warmte en vrede. Moge Gods licht jou altijd nabij zijn. Amen.

Dit zegt God tot ieder van ons

Ik heb je aangesproken bij je naam. Ik heb je nodig. Ik laat je niet alleen. Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen. Ik heb je mond nodig om woorden van goedheid te spreken, om het verhaal van mijn liefde verder te vertellen. Ik heb je ogen nodig om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht. Ik heb je voeten nodig om de eerste stap te zetten naar een nieuwe wereld. Ik heb je nodig. Ga met mij mee. Ik zal jou tot zegen en sterkte zijn, opdat je zelf een zegen zou zijn voor elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.