Priester Pradip

Een zegel op je hart

Bij de 31e zondag door het jaar B

Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de HEER. (Hooglied 8:6 NBV21)

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deuteronomium 6:4-9 NBV21)

Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie land op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, graan, wijn en olie, en Ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er volop te eten hebben.’ Maar pas op: laat u er niet toe verleiden van de juiste weg af te wijken, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan zal de HEER in woede tegen u ontsteken en de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en u zult spoedig verdreven worden uit het goede land dat de HEER u zal geven. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de aarde staat. (Deuteronomium 11:13-21 NBV21)

Het Sjema Jisrael, het ‘Hoor Israël’ is het belangrijkste gebed van het jodendom. Jezus maakt van dit gebed ook een gebod, het belangrijkste gebod, God liefhebben en je naaste als jezelf. Het woord sjema betekent niet alleen ‘hoor’, maar ook ‘besef’, prent het je in, neem het goed in je op. Wie doordrongen is van deze woorden gaat anders leven. In de joodse cultus kan men dat niet vergeten, want deze belangrijke woorden zitten opgeborgen in de teffelin en in de mezoeza. De teffelin zijn zwarte leren doosjes die aangebracht worden met riemen op de linkerbovenarm (dicht bij het hart, zetel van het gevoel), op het voorhoofd (zetel van de ziel) en op de hand (als aanduiding van kracht). Het Sjema Jisrael zit ook in de mezoeza, een tekstkokertje dat op deurposten wordt aangebracht. Het is een gebruik van vele joden om bij binnenkomst van het vertrek waar een mezoeza is aangebracht de mezoeza aan te raken en vervolgens de vingers naar de lippen te brengen.

Door deze rituelen worden joden constant herinnerd aan het belangrijke gebod om God lief te hebben. Mogen deze woorden ook voor ons als christenen als een zegel op ons hart liggen, zodat wij er volledig van doordrongen zijn.