Priester Pradip

De naam van God

Bij de 3e zondag in de veertigdagentijd (C-cyclus)

“Wat is de naam van die God?” (Ex. 3:13b NBV21)
Een naam is belangrijk. Iets benoemen, er een naam voor hebben,
maakt het bevattelijk en duidelijk.
God zelf heeft de mens geschapen als een naamgevend wezen.
Zo lezen we in het tweede scheppingsverhaal:
“God bracht de dieren bij de mens om te zien
welke namen de mens ze zou geven:
zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.”
(Gen. 2:19 NBV21)

“Wat is de naam van die God?” (Ex. 3:13b NBV21)
Dat is een moeilijke vraag, want de god
die zich aan Mozes kenbaar maakt in de brandende braamstruik
is niet zoals de andere goden uit Babylon of Egypte.
De god van Israël is de ene ware, de enige, oorsprong en doel.
De god van Israël is een op mensen betrokken god.
Hij trekt zich het lot aan van zijn mensen, Hij ziet hun ellende.

Vroeger werd het antwoord van God aan Mozes vertaald met
‘Ik ben, die Ik ben’ (Ex. 13:14 NBG51),
in de Nieuwe Bijbelvertaling klinkt het ‘Ik ben die er zijn zal.’
God zegt: “Zeg daarom tegen de Israëlieten
IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.” (Ex. 3:14 NBV21)

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat na de inhoudstabel
en de lijst van Bijbelboeken in alfabetische volgorde een Leeswijzer:

“In de Hebreeuwse tekst van de Bijbel
wordt de God van Israël vaak aangeduid als JHWH.
Omdat de naam van oudsher niet uitgesproken wordt,
is al voor het begin van onze jaartelling het gebruik ontstaan
in plaats daarvan ‘Heer’ te lezen.
In de NBV21 wordt in de lijn van deze traditie de godsnaam JHWH
weergegeven met HEER, geschreven met vier kleinkapitalen.
Zo is in de vertaling herkenbaar waar Gods onvertaalbare naam
in de brontekst staat. Overal waar deze aanduiding voorkomt
kan men in aansluiting bij de eigen traditie of voorkeur
bijvoorbeeld ook (voor)lezen:

AANWEZIGE
EEUWIGE
ENE
GOD
HEERE
LEVENDE
DE NAAM
ONNOEMBARE

De godsnaam ‘Ik ben die er zijn zal’, of ‘Ik zal er zijn’,
vertelt iets wezenlijks over onze God.
Deze naam houdt de belofte in van aanwezigheid,
betrokkenheid, liefdevolle nabijheid.
God is liefde, Hij laat ons niet in de steek, Hij zal er zijn.
Die naam van God mag ook in ons waar worden.

Jij die bent: ‘Ik zal er zijn voor u’,
Naam die zin is van ons leven,
wees nabij, word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.
(Carlos Desoete)