Priester Pradip

De vrede liefhebben

Bij de 14e zondag door het jaar (C-cyclus)

Stel je voor dat Jezus geboren zou zijn in 1935…
dan werden Hij en zijn rondzwervende leerlingen
zeker bestempeld als hippies.
Jezus en zijn volgelingen zouden in 1965
een opvallende groep van vrijgevochten dertigers zijn geweest.
Alles wat Jezus verkondigde, alles wat Hij zei en deed
paste wonderwel in het gedachtengoed van de hippies.

Een hippie is een progressieveling en veel meer
dan het algemene beeld dat vele mensen over hippies hebben.
Op Wikipedia vinden we deze beschrijving van de hippies:
“Hippies verzetten zich tegen de kapitalistische
en materialistische maatschappij, die veel gebruik maakt van technologie.
Deze leidde volgens de hippies enerzijds tot onnatuurlijkheid,
kunstmatigheid en milieuvervuiling.
Anderzijds richten de mensen binnen deze maatschappij
zich te veel op werk, geld, bezit, status, zekerheid en macht.
Daarbij leiden burgerlijkheid
en een overmaat aan regels en beperkingen tot onvrijheid,
de onderdrukking van allerlei gevoelens en ideeën,
en uiteindelijk tot geestelijke leegheid.
Hippies verzetten zich ook tegen liefdeloosheid,
oorlog, discriminatie en geweld.
Het verlangen van de hippies naar een andere samenleving
uitte zich doorgaans niet in een confrontatie met anderen,
noch in politieke actie met het doel
om de hele maatschappij te veranderen.
Vaker verliet men de burgermaatschappij om zelf anders te gaan leven,
een tegencultuur te vestigen
en op die wijze het goede voorbeeld te geven.
Liefde stond centraal, men was dus voor pacifisme,
vrede en gelijkheid tussen rassen.
De leefwijze van de hippie was gericht op vrijheid,
spontaniteit, creativiteit en plezier.
De hippie probeerde zijn geest te verrijken
en tot nieuwe inzichten te komen,
o.a. met behulp van oosterse religie, mystiek en spiritualiteit.”

In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21)
wordt de uitdrukking ‘vredelievend mens’
prachtig vertaald naar ‘iemand die de vrede liefheeft’.
Wie de vrede liefheeft, staat in een goede relatie met anderen,
met de schepping en met de Schepper van alle leven.
Iemand die de vrede liefheeft, probeert zoveel mogelijk
conflict en haat te vermijden.
Ga met vrede in je hart en je zal overal vrede vinden,
zoniet blijft die vrede bij je.
Innerlijke vrede kan niet worden afgenomen
en dat is de werkelijke vrijheid van de strijders van het licht.