Priester Pradip

Radicaal

Bij de 20e zondag door het jaar (C-cyclus)

Christenen, volgelingen van Jezus, hebben de kant gekozen van Jezus,
van zijn manier van leven, denken en handelen.
‘Zij houden de blik op Jezus gericht,
de grondlegger en voltooier van het geloof dat God liefde is.’
(naar Hebr. 12:2 NBV21)

Christenen houden stand en verliezen de moed niet
om steeds weer opnieuw, in welke omstandigheden ook,
te blijven kiezen voor Jezus.
In die zin zijn christenen radicaal.

Ik pleit hier niet voor radicalisering,
maar Jezus voorzag dat zijn leer, zijn gedachtegoed,
op weerstand zou botsen.
Door voet bij stuk te houden ontstaan scheuringen, breuken,
ontstaat er onenigheid.
Ook al predikt Jezus liefde, vrede en eenheid,
niet iedereen deelt zijn visie en daardoor
komt haat tegenover liefde te staan,
onvrede en oorlog tegenover vrede,
onenigheid en tweespalt tegenover eenheid en eensgezindheid.

Wie kiest voor Jezus, kiest ook tegen vele andere zaken.
De keuze voor Jezus houdt rechtstreeks in
dat er aan andere dingen wordt verzaakt.
Het is een radicale keuze.
Het woord radicaal is afkomstig van het Latijnse woord ‘radix’
en dat betekent ‘wortel’.
In Kolossenzen 2:7 schrijft de apostel Paulus:
‘Blijf in Hem geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is
en wees vervuld van dankbaarheid.’

Christelijke radicaliteit bestaat erin dat een christen geworteld is in Jezus.

Heel wat sterke figuren uit onze christelijke geschiedenis
hebben getoond hoever die radicaliteit kan gaan…
Franciscus van Assisi (1181-1226) besloot om radicaal
het evangelie te volgen en zo werd hij de poverello,
de kleine arme man.
Ook Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) koos radicaal voor Jezus.
In zijn boek Navolging schrijft hij over de vreugde van de navolging.
De navolging van Jezus werkt bevrijdend, ook in de moeilijkste tijden.
Bonhoeffer werd op 9 april 1945 opgehangen in een concentratiekamp.
Zijn laatste woorden waren:
‘Dit is het einde, maar voor mij het begin van het leven,
ik ben zeker van de overwinning.’

Laten ook wij, met de woorden van de apostel Paulus,
‘vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,
de grondlegger en voltooier van ons geloof:
met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag.’
(Hebr. 12:1c-2b NBV21)