Priester Pradip

Hemel en aarde

Bij het hoogfeest Hemelvaart van de Heer / jaar B

Jezus heeft hemel en aarde bewogen
om de liefde van God te verkondigen in woord en daad.
Na zijn levenswandel op aarde werd Hij ten hemel opgenomen.
Jezus, die kwam van al zo hoge,
die uit God zelf is geboren, keerde tot die God terug.

Zo’n hemelvaart, wat moet je je daar bij voorstellen?
Zo’n hemelvaart moet wel iets spectaculairs geweest zijn.
Logisch is het wel: Jezus kwam uit de hemel en gaat terug naar de hemel.

De leerlingen waren er getuige van hoe Hij uit hun midden verdween
en ten hemel werd opgenomen.
Van het kerngebeuren van ons geloof: de verrijzenis van Jezus
zijn er geen getuigen, maar wel waren er verschillende verschijningen
en de hemelvaart van Jezus, daar waren telkens heel veel mensen bij.

Ons geloof steunt op deze getuigenissen,
al hebben we het er niet altijd gemakkelijk mee.
Jezus’ hemelvaart wil ons duidelijk maken
dat wij zijn werk moeten verderzetten.
De apostelen hebben dit goed begrepen en zijn Jezus gaan verkondigen.
Jezus’ hemelvaart maakt ons duidelijk dat Hij weg is,
dat wij in zijn Geest en met zijn Geest Hem nabij brengen
daar waar wij het evangelie in de praktijk brengen.
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Hij is met ons, wie of waar we ook zijn.
Dit hebben de apostelen aan den lijve ondervonden.
Hun Heer en Meester was wel opgenomen in die hoge hemel,
maar ze wisten Hem zo dichtbij.
Waar ze samenkwamen om te bidden voelden ze zijn aanwezigheid,
waar ze het brood braken was Hij lichamelijk in hun midden.
In zijn kracht genazen ze zieken,
deden wonderen en veroverden de wereld
met woorden en daden van liefde.

Dat gevoel van Jezus’ nabijheid is nooit weggevallen.
Er zijn wel perioden geweest in de geschiedenis
dat christenen niet meer zo vurig leefden,
of afdwaalden van de weg van het evangelie.
Maar telkens weer stonden er profeten op, voorbeeldfiguren,
die het vuur weer aanstaken en zo Jezus weer voelbaar nabij brachten.

Jezus liet ons niet verweesd achter.
Wij hoeven niet met lege ogen
de hemel af te speuren of er al iets te zien is van zijn wederkomst.
Jezus heeft ons zijn Geest gegeven,
zijn vuur brandt in ons hart als wij geloven en vertrouwen
dat er iets te doen valt met deze wereld, onze aarde.

Onze wereld is goed, want God heeft ze gemaakt.
Dat mogen wij als christenen nooit vergeten.
Wij kunnen geen doemdenkers zijn
als wij geloven in de kracht van de liefde.
Wij kunnen niet zeggen dat de wereld slecht is,
want dan doen we onrecht aan God en aan de natuur
en aan de zovele mensen van goede wil.
Wij staan vol hoop in deze wereld.
We staan sterk met de woorden van Jezus.
Heel het evangelie is de handleiding voor ons leven.
Jezus zegt ons daarin: dat we niet bang moeten zijn,
dat we iedereen moeten graag zien,
dat we moeten blij zijn met al wat er is,
dat we mogen genieten van het leven, dat we geborgen zijn in Gods hand.
Al deze woorden maken deel uit van ons leven op aarde.

De woorden uit het evangelie spreken niet alleen over de aarde,
maar evengoed over de hemel.
Jezus zegt ons daarin: dat wanneer alle mensen
elkaar echt zouden graag zien de hemel in ons midden komt.
Dat wanneer wij doen zoals Jezus het Rijk Gods niet veraf meer is.

Beste mensen, laten we niet bang zijn om over Jezus te spreken.
Laten we niet bang zijn Jezus te tonen aan anderen in al wat wij doen.
Niet staren naar de hemel,
maar zien dat de aarde vol zit van die hemel.

Jezus is ons steeds nabij, laten we dan in liefde en geloof
zo leven dat de wereld ooit eens hemels wordt voor iedereen.